1)Kayabalı İ., Timlioğlu B., Aktan Ş.; Duodenum yaralanmaları. İzmir Devlet Hastanesi Mecmuası. 17: 65-74, 1979

2)Karpuzoğlu T., Akaydın M., Yakupoğlu G., Oygür N., Aktan Ş., Gürbüz C.: Dolaşıma ulaşım konusunda yedi yıllık çalışmalarımızın değerlendirilmesi. GATA Bülteni . 26: 489-496 , 1984.

3)Akaydın M., Akaydın G., Emek K., Aktan Ş., Ferahköşe Z., Karpuzoğlu T.; Tiroid lenfanjiyografisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2:381-392 , 1985.

4)Aktan Ş., Oygür N., Akaydın M., Emek K., Karpuzoğlu T.,  Yaycıoğlu A.: Çevrel arter yaralanmaları ( 102 olgu’nun incelenmesi ). Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 3: 45-55 , 1986.

5)Akaydın M., Gürbüz C., Emek K., Oygür N., Aktan Ş., Karpuzoğlu T.: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tiroid hastalıkları tedavisinde cerrahi yaklaşım. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 3: 57-62 , 1986.

6)Tatlıcıoğlu E., Oygür N., Aktan Ş., Öğüş M.: Tıkanma sarılığı cerrahisinde Mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1-2; 51-60 , 1991.

7)Öğünç G., Aktan Ş., Emek K., Karpuzoğlu T.: Posttransplant evrede izlenen immünosupresif tedavi ile gastrik yakınma sıklığı arasındaki ilişki, Sendrom. 12:83-85 Aralık 1992.

8)Bircan O., Lüleci E., Kavasoğlu T., Sindel T., Aktan Ş., Karpuzoğlu T.: Böbrek vericilerinde preoperatif renal arteriografi ile operasyon sonuçlarının karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. IX (3-4) : 63-65. 1992

9)Ertürk C., Karpuzoğlu G., Oygür N., Emek K., Aktan Ş., Karpuzoğlu T.: Tiroid nodüllerinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. IX (1-2) : 31-34 . 1992

10)Öğünç G., Emek K., Yıldız İ., Aktan Ş.: Mide-mukoza bariyeri ve ameliyat stresinin bu bariyere etkisi. Gastroenteroloji .: 5(3). 381-385. 1994.

11)Öğüş M., Yıldız İ., Aktan Ş., Oygür N.: Rektal prolapsus olgularında cerrahi tedavi ve sonuçları. Kolon Rektum ve Anüs Hastalıkları Dergisi, 4:3 136-138 Eylül 1994.

12)Öğünç G., Oygür N., Aktan Ş., Emek K., Öğüş M., Süleymanlar G., Karpuzoğlu T.: Posttransplant evrede serum kolesterol düzeyleri ile böbrek fonksiyonları arasındaki ilişki. Sendrom.; 8:10,56-60, 1996.

14)Kabaalioğlu A., Gelen T., Aktan Ş., Kesici A., Bircan O., Lüleci E.: Acute colonic obstruction caused by intussusception and extrusion of a Sigmoid lipoma through the anus after barium enema. 22:389 – 391 , 1997.

15)Öğüş M., Büyükkeçe A., Aslan C., Aktan Ş.; Gecikmiş abdominal cerrahi laporoskopi cerrahi için kontr-endikasyon mudur ? Endoskopik Laporoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 5:1, 22-25, 1998.

16)Büyükkeçe A., Öğüş M., Aktan Ş.; Akut mezenter iskemide emboloktemi tecrübemiz. Ulusal Travma Dergisi 5:4, 242-245 Ekim, 1999.

17)Bahat E., Akman S., Karpuzoğlu G., Aktan Ş., Uçar T., Arslan A.G., Nenonen N., Gür Güven A., Karpuozğlu T.; Visceral Kaposis sarcoma with intracranial metastasis . A rare complication of renal transplantation. Pediatric    6: 505-508. 2002

18)Tokmak H., Kaban K, Müslümanoğlu M., Demirel M., Aktan Ş., Manegement of sentinal lymph node re-mapping in patients who have second recurrent breast cancer and had previous axillary procedures. World Journal of Surgical oncology 12 : 205 ., 2-6 , 2014